2023-07-27

Przyjęto dyrektywę w sprawie efektywności energetycznej

Dyrektywa EED (Energy Efficiency Directive) została uzgodniona przez Radę UE.

To ostatni krok w procesie legislacyjnym dotyczącym nowej dyrektywy EED, który rozpoczął się w lipcu 2021 roku. Nowe prawo jest częścią pakietu „Fit for 55” i zastąpi dotychczasową dyrektywę EED z 2018 roku.

Zmieniając dyrektywę w sprawie efektywności energetycznej, Unia Europejska chce przybliżyć się do osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 roku. Nowy cel, zakładający redukcję zużycia energii końcowej o 11,7 proc., przewyższa pierwotną propozycję Komisji z lipca 2021 roku, która zakładała poziom 9 proc.

Zgodnie z nową wersją dyrektywy EED wszystkie kraje członkowskie UE będą musiały osiągnąć średni roczny wskaźnik oszczędności energii w wysokości 1,49 proc. w latach 2024-2030 (obecny wymóg wynosi 0,8 proc.). To znacząco zmniejszy zużycie energii w takich sektorach jak budownictwo, przemysł i transport.

 

Nowa dyrektywa zakłada, że kraje Unii Europejskiej powinny priorytetowo potraktować poprawę efektywności energetycznej dla odbiorców wrażliwych, gospodarstw domowych o niskich dochodach oraz osób mieszkających w mieszkaniach socjalnych. Wiąże się to nowymi obowiązkami oszczędzania energii.

Nowe przepisy nakładają także zobowiązania na sektor publiczny. Ma on osiągnąć roczne ograniczenie zużycia energii wynoszące 1,9 proc. Z tego obowiązku wyłączono transport publiczny i siły zbrojne.

Ponadto państwa członkowskie będą zobowiązane, aby co roku przeprowadzać renowację co najmniej 3 proc. powierzchni budynków należących do instytucji publicznych. Organy publiczne będą musiały uwzględniać wymogi w zakresie efektywności energetycznej przy podejmowaniu decyzji w procesach zakupowych.

Zgodnie z nowym prawem systemy zarządzania energią staną się obowiązkiem dla dużych odbiorców energii (przekraczających 85 TJ rocznego zużycia energii), którzy w razie wystąpienia rozbieżności będą poddawani audytom. Przedsiębiorstwa o zużyciu energii powyżej 10 TJ będą musiały przeprowadzić audyt energetyczny i przygotować plan działania dla poszczególnych zaleceń. Dyrektywa wprowadza także obowiązek monitorowania zużycia energii w centrach danych.

 

Nowe przepisy promują również lokalne plany ogrzewania i chłodzenia w większych gminach. Na podstawie zmienionej definicji efektywnego systemu ciepłowniczego i chłodniczego, zawartej w dyrektywie EED, minimalne wymagania będą stopniowo zaostrzane w nadchodzących latach. Pozwoli to stworzyć w pełni bezemisyjne sieci ciepłownicze i chłodnicze do 2050 roku.

Dyrektywa EED dodatkowo wspiera przepisy dotyczące finansowania efektywności energetycznej. Kraje UE mają promować systemy finansowania poświęcone inwestycjom w poprawę efektywności energetycznej.

W zmienionej dyrektywie EED pojawiły się istotne zmiany – efekt oszczędności energii nie będzie liczony z nowych źródeł ciepła opartych na paliwach kopalnych. Oznacza to, że konieczne będą zmiany w krajowym systemie białych certyfikatów.

Tekst dyrektywy EED ma zostać opublikowany w Dzienniku Urzędowym UE w drugiej połowie września br.

Kontakt

 

OzeTechnologia.pl

Ul.Batorego 46/52

87-100 Toruń

Tel. 509 466 531

biuro@OzeTechnologia.pl

 www.OzeTechnologia.pl