2023-02-02

Farma fotowoltaiczna na zbiorniku wodnym ☀

☘ Farma fotowoltaiczna na zbiorniku wodnym 

Rozwój branży fotowoltaicznej powoduje, że co jakiś czas dowiadujemy się o nowych rozwiązaniach, które do tej pory były tylko odległą wizją przyszłości. W dzisiejszym wpisie poruszymy tematykę zlokalizowania farmy fotowoltaicznej na zbiorniku wodnym, a dokładniej na jeziorze. W Polsce mamy już taką inwestycję i jest ona zlokalizowana w województwie kujawsko-pomorskim. Inwestor postanowił ułożyć panele fotowoltaiczne na pływających platformach, które unoszą się na powierzchni zbiornika wodnego, który powstał w następstwie  działalności okolicznej kopalni. Tytułem wstępu należy wyjaśnić, że pod pojęciem zbiornik wodny, należy rozumieć zagłębienie terenu, które jest wypełnione wodą. Jest to kluczowe odróżnienie od cieków wodnych, czyli wód płynących. Istotnym jest wskazanie, że taka inwestycja jest w świetle obowiązującego prawa dopuszczalna i jak pokazuje doświadczenie – możliwa technicznie do zrealizowania. 

☘ Farma fotowoltaiczna na jeziorze – kwestie prawne

Zlokalizowanie farmy fotowoltaicznej na jeziorze wiąże się z szeregiem obowiązków formalno-prawnych, które ciążą na inwestorze. Z uwagi na skomplikowany proces uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę, inwestycje te obejmują farmy fotowoltaiczne o zdecydowanie większej mocy niż 50 kW. W rozumieniu przepisów prawa budowlanego, na ich realizację wymagane jest uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę w trybie art. 28 ust. 1 pr. bud. 

Aby inwestor mógł uzyskać decyzję o pozwoleniu na budowę musi sprawdzić, czy dana inwestycja jest dopuszczalna w rozumieniu przepisów prawa miejscowego oraz ochrony środowiska. Naturalnie inwestycja ta może być realizowana zarówno na gruncie prywatnym oraz gruncie należącym do innego podmiotu czy Skarbu Państwa. Różnica leży w stopniu sformalizowania danej inwestycji i konieczności uzyskiwania dodatkowych zgód, pozwoleń, decyzji środowiskowych etc. W przypadku pływających farm fotowoltaicznych na zbiornikach wodnych często pomija się jednak kwestię pozwoleń wodnoprawnych.
Pozwolenie wodnoprawne stanowi jedną z form zgody wodnoprawnej. Podążając za ustawodawcą należy wskazać, że pozwolenie wodnoprawne jest wymagane na usługi wodne, do których zaliczamy korzystanie z wód do celów energetyki, w tym energetyki wodnej – tak art. 389 pkt 1 w zw. z art. 35 ust. 3 pkt 6 pr. wod. Wykorzystanie wody do celów energetyki jest właśnie zlokalizowanie farmy fotowoltaicznej na zbiorniku wodnym, co wprost wynika z brzmienia wyżej wymienionego przepisu. 

 

☘ Czasowy charakter pozwolenia wodnoprawnego

Pozwolenie wodnoprawne wydaje się na ściśle określony czas, nie dłuższy jednak niż 30 lat, liczony od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna (art. 400 ust. 1 pr. wod.) Zatem inwestor musi pamiętać o tym, że po określonym czasie będzie zobowiązany do powtórnego procedowania przedmiotowego zakresu w organie Wód Polskich.

☘ Czy farm fotowoltaicznych na zbiornikach wodnych będzie więcej?

Pomimo faktu, iż tego typu inwestycje są novum na krajowym rynku i wymagają uzyskiwania sporej ilości zgód, opracowań, czy decyzji, to z optymizmem należy spoglądać w kierunku rozwoju tych inwestycji w Polsce. Istnieją firmy, które posiadają już doświadczenie w lokalizowaniu farm fotowoltaicznych na zbiornikach wodnych. Przy spełnieniu wymagań prawnych dotyczących bezpieczeństwa instalacji, kwestii związanych z należytym serwisowaniem i zabezpieczeniem całej farmy fotowoltaicznej (m.in. zastosowanie odpowiedniej technologii łączenia platform i osadzenia instalacji w jednym miejscu na zbiorniku wodnym), może się okazać, że tego typu inwestycje są wysoce rentowne. Korzyści płynących z takich rozwiązań jest sporo. Zagrożenia również występują, jednakże na tym etapie są w zdecydowanym stopniu możliwe do ich nazwania (zlokalizowania), a co za tym idzie – skutecznego przeciwdziałania efektom ich wystąpienia.

 

Kontakt

 

OzeTechnologia.pl

Ul.Batorego 46/52

87-100 Toruń

Tel. 509 466 531

biuro@OzeTechnologia.pl

 www.OzeTechnologia.pl