2022-07-21

Net-billing – wiemy jak PSE obliczyły Rynkową Cenę Miesięczną dla prosumentów

Po zakończeniu okresu przejściowego, rozliczanie energii wyprodukowanej w instalacji fotowoltaicznej na zasadach net-billingu już obowiązuje. Przez pierwsze dwa lata energia wprowadzona do sieci będzie sprzedawana po Rynkowej Cenie Miesięcznej. Tę cenę będą publikowały Polskie Sieci Elektroenergetyczne. Wiemy jak będzie wyznaczana. A jak przełoży się na portfele prosumentów?

 

Od 1 lipca 2022 roku prosumenci, którzy swoją instalację fotowoltaiczną zgłosili do OSD po 1.kwietnia 2022 r. są rozliczani według zasad net-billingu, a po zakończeniu okresu przejściowego na nowy system rozliczeń przeszli automatycznie. Energia, która do 30 czerwca 2022 roku została przez ich system wprowadzona do sieci, ale nie została pobrana, zasiliła ich depozyt prosumencki po przeliczeniu jej wartości z uwzględnieniem miesięcznej Rynkowej Ceny Energii (RCEm). Ta cena została opublikowana 11.07.2022 r. przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne i wynosi 659,29 zł/MWh.

Rynkowa Cena Energii

Rynkowa miesięczna cena energii będzie co miesiąc publikowana przez PSE i posłuży do przeliczania energii wprowadzanej do sieci przez prosumentów na wartość depozytu prosumenckiego na koncie prosumenta prowadzonym przez sprzedawcę energii. Choć cena opublikowana przez PSE jest zdecydowanie wyższa niż cena, po której prosumenci kupują teraz energię - dla porównania, w Tauronie aktualna cena energii z obniżonym - 5% VATem, który będzie obowiązywał do 31.07.2022 r. wynosi 0,4302 zł brutto za 1 kWh w taryfie G11. Względem cen widocznych teraz na giełdzie energii, RCEm wydaje się jednak dosyć niska. 

Podsumowanie działalności Towarowej Giełdy Energii za czerwiec wykazało, że średnia ważona cena energii na Rynku Dnia Następnego wyniosła 884,68 zł/ MWh.

Policzyliśmy również średnią z cen godzinowych publikowanych przez PSE, które uwzględniają ceny na wszystkich giełdach energii. Wynik okazał się podobny do cen z TGE i wyniósł 857,02 zł. Średnia cena miesięczna z danych godzinowych jest więc prawie 200 zł wyższa niż RCEm opublikowane przez PSE.

Skąd wynika różnica?

Opublikowana na stronie PSE cena dotyczy czerwca 2022 r. i nie jest średnią z trzech miesięcySposób obliczania ceny rynkowej wynika z zapisów art. 4b ust. 4-7 Ustawy o OZE. 

RCEm jest ważona wolumenem energii wprowadzonej do sieci przez prosumentów. Dane dotyczą obszarów 5 operatorów: ENEA Operator, ENERGA-OPERATOR S.A., PGE Dystrybucja S.A., Stoen Operator, TAURON Dystrybucja. Dane pomiarowe dotyczą wszystkich prosumentów i prosumentów zbiorowych przyłączonych do sieci wskazanych wyżej operatorów.

Niższa cena wynikająca z uwzględnienia wagi energii wprowadzonej przez prosumentów do sieci, co ma miejsce głównie w dzień, jest odzwierciedlona w spadających cenach energii w ciągu dnia.

Obliczanie RCEm jako średniej ważonej jest dla prosumentów mniej korzystne, niż gdyby cena energii była obliczana jako średnia arytmetyczna. Z drugiej strony, dzięki temu w zimie, kiedy produkcji energii z fotowoltaiki będzie mniej, cenowy środek ciężkości nieco się przesunie. Prawdopodobnie dalej najwyższe ceny energii będą w godzinach wieczornych, ale nie będzie tak istotnych spadków cen w południe. W związku z tym, w półroczu zimowym mogą się nawet zdarzyć takie sytuacje, w których średnia miesięczna cena energii dla prosumentów obliczona przez PSE przewyższy średnią cenę na Towarowej Giełdzie Energii.

Wniosek - im więcej będzie prosumentów i im więcej energii będą produkować w czasie, gdy cena energii jest niska, tym bardziej będą wpływać na obniżanie się ceny energii, po której będą mogli ją sprzedawać. To z kolei stwarza większe pole do inwestowania w magazyny energii, które ograniczą wprowadzanie energii do sieci i potwierdza, że ta technologia w net-billingu zyska na znaczeniu. 

Kontakt

 

OzeTechnologia.pl

Ul.Batorego 46/52

87-100 Toruń

Tel. 509 466 531

biuro@OzeTechnologia.pl

 www.OzeTechnologia.pl