2021-10-07

W ustawie o OZE pojawi się definicja mocy zainstalowanej.

W najnowszej nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii, którą wczoraj podpisał prezydent, pojawia się definicja mocy zainstalowanej – kluczowego parametru choćby dla uczestników systemów wsparcia, w których poziom dopłat jest uzależniony w dużej mierze właśnie od mocy obejmowanych wsparciem instalacji.

Oprócz szeregu korzystnych rozwiązań dla inwestorów działających na rynku energetyki odnawialnej, takich jak zwiększenie do 1 MW mocy instalacji niepodlegających obowiązkowi uzyskania koncesji na sprzedaż energii czy zwiększenia mocy instalacji niewymagających uwzględnienia w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, w ustawie pojawia się problematyczna definicja zainstalowanej mocy elektrycznej instalacji odnawialnego źródła energii.

Sam fakt pojawienia się w końcu takiej definicji w ustawie o OZE to pozytywna wiadomość – wcześniej w sytuacji braku takiej definicji inwestorzy w celu określenia tego parametru – kluczowego choćby w kontekście procesu przyłączeniowego czy udziału w systemach wsparcia – musieli bazować na interpretacjach Urzędu Regulacji Energetyki (inforamcje nr 44/2016 oraz 60/2017).

Jednak już sama definicja mocy zainstalowanej elektrycznej, która zostanie wpisana do ustawy o odnawialnych źródeł energii po tym, jak prezydent podpisał wczoraj najnowszą nowelizację tej ustawy, budzi kontrowersje.

Autorzy nowelizacji zastosowali w tym zakresie rozwiązanie, które wcześniej przyjął Urząd Regulacji Energetyki, a które jest problematyczne choćby dla najpopularniejszej technologii na rynku OZE, czyli fotowoltaiki.

W informacji URE nr 44/2016 czytamy, że „pod pojęciem mocy zainstalowanej elektrycznej instalacji odnawialnego źródła energii należy rozumieć określoną przez producenta moc znamionową (rated power, nominal power) urządzenia służącego do wytwarzania energii elektrycznej (tj. generatora, ogniwa fotowoltaicznego lub ogniwa paliwowego), wyrażoną w watach [W] lub wielokrotnościach tej jednostki (kW, MW)”.

Z kolei nowa definicja, która jest wprowadzana do ustawy o OZE, mówi, że pod pojęciem mocy zainstalowanej elektrycznej instalacji odnawialnego źródła energii należy rozumieć „łączną moc znamionową czynną: a) zespołu urządzeń służących do wytwarzania energii elektrycznej – zespołu prądotwórczego, podaną przez producenta na tabliczce znamionowej, a w przypadku jej braku, moc znamionową czynną tego zespołu określoną przez jednostkę posiadającą akredytację Polskiego Centrum Akredytacji – w przypadku instalacji odnawialnego źródła energii wykorzystującej do wytwarzania energii elektrycznej biogaz lub biogaz rolniczy, b) generatora, modułu fotowoltaicznego lub ogniwa paliwowego podaną przez producenta na tabliczce znamionowej – w przypadku instalacji innej niż wskazana w lit. a”.

W efekcie najnowszej nowelizacji ustawy o OZE o mocy zainstalowanej elektrycznej instalacji fotowoltaicznych będzie decydować sumaryczna moc modułów – a nie wskazywana przez ekspertów jako ważniejszy parametr moc falowników, która determinuje realną efektywność danej instalacji.

Takie określenie w ustawie o OZE mocy zainstalowanej może jednak budzić wątpliwości w kontekście choćby określania tego parametru w ramach procesu przyłączeniowego czy prowadzenia rozliczeń w systemie aukcyjnym.

Takie zdefiniowanie mocy zainstalowanej może ograniczyć możliwości inwestorów projektujących elektrownie fotowoltaiczne jeśli chodzi o dobór parametrów instalacji po stronie prądu stałego (moc modułów) i przemiennego (moc falowników).

Definicja w kształcie przyjętym w ustawie może zniechęcić ich do projektowania instalacji PV w taki sposób, aby wypłaszczać profil produkcji energii poprzez odpowiednie przewymiarowanie instalacji po stronie DC, co przyczyniałoby się do stabilizowania pracy systemu elektroenergetycznego i w określonych sytuacjach mogłoby służyć zwiększeniu poziomu autokonsumpcji.

W końcu przyjęta definicja może utrudniać rozwój instalacji optymalizujących pracę systemu elektroenergetycznego takich jak hybrydowe instalacje OZE czy projektów zakładających współdzielenie przyłącza zgodnie z koncepcją określaną jako tzw. cable pooling.

Autorzy najnowszej nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii zdecydowali się na wprowadzenie rozwiązań odmiennych do przyjętych w prawodawstwie innych państw Unii Europejskiej. Przykładem jest Hiszpania, w której pod koniec ubiegłego roku wprowadzono zmianę w sposobie określania mocy instalacji OZE.

Rozwiązanie przyjęte w Hiszpanii zakłada, że w przypadku instalacji fotowoltaicznych ich moc zainstalowana będzie niższą wartością z dwóch parametrów: sumarycznej mocy wszystkich modułów lub sumarycznej mocy falowników.

Podpisana wczoraj przez prezydenta nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii z 11 sierpnia 2021 r. wejdzie w życie, z wyjątkiem kilku punktów, po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Kontakt

 

OzeTechnologia.pl

Ul.Batorego 46/52

87-100 Toruń

Tel. 509 466 531

biuro@OzeTechnologia.pl

 www.OzeTechnologia.pl