2020-10-30

Instalacja na kredyt a wniosek o dotację w Moim Prądzie

Jak udokumentować kredyt?

W sytuacji zakupu instalacji na kredyt i zapłaconej przez bank, można przedstawić potwierdzenie z banku, że faktura została zapłacona. Można także dołączyć oświadczenie wykonawcy, że jego faktura została zapłacona w całości lub kopię faktury z adnotacją „zapłacono przelewem”. Jeśli instalacja była zakupiona za gotówkę, a nie przelewem, potrzebne jest wtedy osobne oświadczenie. Wnioskodawca oświadcza, że za fakturę nr … z dnia … dokonał zapłaty gotówką.

Co jeszcze warto wiedzieć o fakturze VAT?

Nie ma znaczenia wielkość podatku VAT na fakturze. W przypadku osoby fizycznej ma zastosowanie tylko kwota brutto. Interpretacja należnego VAT-u należy do właściwego Urzędu Skarbowego.

WIELKOŚĆ PODATKU VAT NA FAKTURZE NIE MA ZNACZENIA!

Faktury mogą być wystawiane w języku obcym, o ile była wystawiona na terenie Unii Europejskiej. Dane na fakturze powinny jednoznacznie wskazywać, że dotyczą instalacji wnioskowanej do dofinansowania (adres, nazwa towaru/usługi). Obowiązkowym załącznikiem jest też kopia dowodu zapłaty faktury.

Jednak warto pamiętać, że zgodnie z ustawą o rachunkowości, na żądanie organów kontroli Wnioskodawca może zostać poproszony o przedstawienie wiarygodnego tłumaczenia na język polski wskazanych dokumentów księgowych.

Jakie dokumenty pobrać od OSD?

Od Operatora Sieci Dystrybucyjnej należy pobrać zaświadczenie potwierdzające przyłączenie mikroinstalacji – dla prosumenta. Musi ono zawierać dane zarówno prosumenta jak i właściwego OSD oraz potwierdzać montaż licznika wraz z numerem Punktu Poboru Mocy, w którym go zainstalowano. Zaświadczenie może być opracowane wg wzoru dostępnego na stronie lub równoważne. Równoważne, to znaczy takie, które zawiera minimum informacji, które zostały ujęte we wzorze.

Jak wygląda program Mój Prąd z punktu widzenia banków?

Ze strony banków widać, że coraz więcej firm wykonawczych i handlowych jest zainteresowanych współpracą z sektorem bankowym. Dodatkowo, banki w odpowiedzi na program Mój Prąd stworzyły odpowiednie produkty finansowania fotowoltaiki.

 

 

 

źródło: www.globenergia.pl 

Kontakt

 

OzeTechnologia.pl

Ul.Batorego 46/52

87-100 Toruń

Tel. 509 466 531

biuro@OzeTechnologia.pl

 www.OzeTechnologia.pl